Volvo C30 Polestar

Volvo C30 Polestar / Top Gear magazine Poland, Goteborg