Kazik Staszewski

Kazik Staszewski / Warszawa 2002